Sklep internetowy działający pod adresem internetowym https://dabrowskaprzepisy.pl/ksiazki/ (zwany dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: DABROWSKA RECIPES, Elgfaret 42, 2016 Frogner, org. nr. 924495316.

 • 1. DEFINICJE
 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
 1. FORMULARZU REJESTRACYJNYM – rozumie się przez to formularz dostępny w Sklepie internetowym  umożliwiający utworzenie Konta Klienta. 
 2. FORMULARZU ZAMÓWIENIA – rozumie się przez to formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia. 
 3. KLIENCIE – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w szczególności zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą/Usługodawcą.
 4. KONSUMENCIE– rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującego ze Sprzedawcą/Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. UMOWIE – rozumie się przez to dwustronną czynność prawną między Klientem a Sprzedawcą/Usługodawcą, na mocy której Sprzedawca/Usługodawca zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności rzeczy i jej wydania a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić cenę.
 6. KONCIE – rozumie się przez to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach. 
 7. PRODUKCIE – rozumie się przez to dostępną w Sklepie internetowym rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą/ Usługodawcą. 
 8. REGULAMINIE – rozumie się przez to niniejszy regulamin Sklepu internetowego. 
 9. SKLEPIE INTERNETOWYM– rozumie się przez to serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę/Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym https://www.dabrowskaprzepisy.pl/ksiazki/za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt u Sprzedawcy/ Usługodawcy,
 10. SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY – rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DABROWSKA RECIPES, Elgfaret 42, 2016 Frogner, org. nr. 924495316. 
 11. ZAMÓWIENIU – rozumie się przez to zamówienie na Produkt lub Produkty złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 12. ŚWIADCZENIU – rozumie się przez to realizację zamówienia przez Sprzedawcę/Usługodawcę oraz czynności z tym związane.
 13. KLAUZULACH – rozumie się przez to zgodę Klienta na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę/Usługodawcę lub zgodę Klienta na przekazywanie przez Sprzedawcę/Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta. 
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy oraz  zawarcie Umowy. W tym celu Usługodawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 1. Klient będący osobą fizyczną musi ukończyć 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. 
 • 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na: 

 1. Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
 2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza składania Zamówienia. 
 • 4. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY
 1. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktów. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń właściwości danego Produktu. 
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). 
 • 5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne. 
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. 
 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia. 
 • 6. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Rejestracja Konta wymaga od Klienta zdalnego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego (dostępnego na stornie Sklepu internetowego) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę/Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko/nazwę Klienta, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej również numer NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta. 
 2. W procesie rejestracji Konta, Klient ma możliwość zaznaczenia pól wyboru [checkboxów] wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o nowościach i aktualnych promocjach poprzez zaznaczenie pola „Newsletter”.
 3. W procesie rejestracji Konta, Klient ma obowiązek zaznaczenia pola wyboru [checkbox] zawierającego oświadczenie, że zapoznał się  i akceptuje Regulamin.

W procesie rejestracji Konta Klient samodzielnie ustala i wprowadza Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox] zawierającego zgodę na umieszczenie danych teleadresowych Klienta w bazie klientów Sprzedawcy/Usługodawcy i wykorzystanie ich zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 119), dalej zwanego RODO.

 1. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę/Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz zgoda Klienta na przekazywanie przez Sprzedawcę/Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień są Klauzulami wymaganymi, niezbędnymi do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy ze Sprzedawcą/ Usługodawcą.
 2. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając wskazany podczas procesu rejestracji adres e-mail i hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia adresu e-mail i hasła osobom trzecim. 
 3. Umowy zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy/Usługodawcy, uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec tego Klienta.
 4. Złożenie Zamówienia może nastąpić:
 1. W przypadku nowego Klienta – bez rejestracji Konta w Sklepie internetowym,
 2. W przypadku nowego Klienta – poprzez rejestrację Konta w Sklepie internetowym i jednoczesne złożenie Zamówienia,
 3. W przypadku Klienta posiadającego Konto – po zalogowaniu się do Konta.
 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym następuje poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 2. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na pole oznaczone nazwą „Sklep online z książką” widoczne na stronie Sklepu internetowego. 
 3. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz jego cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Koszyk”. 
 4. W momencie wybrania pola, o którym mowa w punkcie b) Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk oraz: 

–   Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmienić ilość lub usunąć Produkty).

–    Klient ma możliwość sfinalizowania zakupów wybranych Produktów w Sklepie internetowym.

 1. W momencie wybrania pola „Zapłać”, Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której widnieją opcje opisane w § 6 pkt 8. 

 – Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której widnieje formularz wymagający wypełnienia danych identyfikujących Klienta, danych adresowych, sposobu wysyłki, sposobu płatności. W tym miejscu, Klient ma możliwość zaznaczenia pól wyboru [checkboxów] wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o nowościach i aktualnych promocjach poprzez zaznaczenie pola „Newsletter”. Nadto, Klient ma obowiązek zaznaczenia pola wyboru [checkbox] zawierającego oświadczenie, że zapoznał się  i akceptuje Regulamin.

–  Klient, po wybraniu pola „Zarejestruj się” zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której widnieje Formularz Rejestracyjny wymagający podania przez Klienta  danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta. W tym miejscu, Klient ma możliwość zaznaczenia pól wyboru [checkboxów] wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o nowościach i aktualnych promocjach poprzez zaznaczenie pola „Newsletter”. Nadto, Klient ma obowiązek zaznaczenia pola wyboru [checkbox] zawierającego oświadczenie, że zapoznał się  i akceptuje Regulamin.

–   Klient posiadający Konto w Sklepie internetowym, loguje się do swojego Konta w celu złożenia Zamówienia, podając adres e-mail oraz Hasło. 

 1. Niezależnie od wybranego sposobu złożenia zamówienia, Klient jest informowany przez Sprzedawcę/Usługodawcę o:

1) głównych cechach Świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu          Świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;

2) danych identyfikujących Sprzedawcę/Usługodawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3) adresie Sprzedawcy/Usługodawcy, adresie jego poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą/Usługodawcą;

4) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; 

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

7) sposobie i terminie zapłaty;

8) sposobie i terminie spełnienia Świadczenia przez Sprzedawcę/Usługodawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę/Usługodawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od Umowy, 

10) kosztach zwrotu Produktu w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument; kosztach zwrotu Produktu, jeżeli ze względu na swój charakter Produkt te nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;

11) obowiązku Sprzedawcy/Usługodawcy dostarczenia Produktu bez wad;

12) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

13) czasie trwania Umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia Umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

14) minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy;

16) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

17) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedawca/Usługodawca posiada informacje;

18) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 1. Następnie, po wybraniu pola „Zapłać”, Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której konieczne jest wypełnienie danych dotyczących Klienta, wskazania adresu dostawy, sposobu wysyłki, sposobu płatności. 
 2. Następnie, po wybraniu pola „Zamów i dokonaj zapłaty”, Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której widnieje podsumowanie Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym, Zamówienie jest potwierdzane za pomocą wiadomości e-mail przez Sprzedawcę/Usługodawcę. W przypadku umowy z Konsumentem, potwierdzenie zawarcia umowy jest przekazywane na wskazany przez Konsumenta adres e-mail w formie pliku PDF i zawiera informacje, o których mowa w §6 ust.9 lit e) pkt 1)-18). Po potwierdzeniu przez Sprzedawcę/ Usługodawcę, Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. 
 • 7. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 
 2. Zapłata  przez Klienta ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej Umowy.
 3. W terminie 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, ma on możliwość wprowadzenia zmian do złożonego Zamówienia lub anulowania Zamówienia. O powyższym Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę/Usługodawcę przesyłając mu wiadomość mailową na adres: sklep@dabrowskaprzepisy.pl w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
 4. Każda Umowa będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłek, tj. fakturą VAT. 
 • 8. SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
 1. Płatność on – line za pomocą systemu PayU; 
 2. Płatność za pomocą przelewu bankowego. 
 1. Najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia, Konsument wyraża zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy/Usługodawcy. 
 2. Sprzedawca dostarcza Klientom Produkty paczką kurierską za pośrednictwem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie dostawy towarów. 
 3. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania przez Klienta Zamówienia. 
 4. Termin dostawy to czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu, na który składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu.
 5. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie od 1 do 7 dni roboczych po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia w terminie z tego powodu, że przedmiot świadczenia jest chwilowo niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia Umowy, zawiadomi Klienta o wydłużonym czasie wykonania Umowy bądź o możliwości odstąpienia przez Klienta od Umowy. W braku zgody Klienta na wydłużony czas wykonania Umowy, umowa rozwiązuje się, a Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną cenę.

 

 • 9. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną: 
 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym). 
 2. Klient może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości na adres mailowy: sklep@dabrowskaprzepisy.pl 
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowa rozwiązuje się po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej – w czasie trwania umowy.
 1. Usługodawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 • 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje z tytułu wadliwości Produktu:
 1. Klient, w przypadku wadliwości Produktu, ma prawo na podstawie ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93) zgłosić odpowiednie żądania Sprzedawcy. 
 2. Zawiadomienia o wadliwości Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy sklep@dabrowskaprzepisy.pl. W zgłoszeniu należy podać szczegółowy opis wady oraz dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu.
 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny wady Produktu należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. 
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy:
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy sklep@dabrowskaprzepisy.pl 
 2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób. 
 • 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej Produkt bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na następujący adres e – mail sklep@dabrowskaprzepisy.pl
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 
 3. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktu Sprzedawcy/Usługodawcy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z Produktu w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Produktu. 
 4. Zwrotu można dokonać maksymalnie w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy/Usługodawcy wskazany w ust. 1 powyżej. Do zwracanego Produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu,(kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.). 
 5.  Sprzedawca/Usługodawca dokona, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy.
 6. Sprzedawca/Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca/Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 8. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania, z wyjątkiem wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. 
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę/Usługodawcę, Sprzedawca/Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedawca/Usługodawca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę/Usługodawcę. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9 i 10 powyżej.
 13. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 12. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga udostępnienia przez Klienta jego danych osobowych w zakresie określonym i wymaganym przez Sprzedawcę.
 2. Dane osobowe podawane przez Klienta w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji Konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), przetwarzane są ̨ przez Dabrowska Receipes z adresem siedziby: DABROWSKA RECIPES, Elgfaret 42, 2016 Frogner (Administrator danych).
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę/Usługodawcę, które wymagają̨ podania danych osobowych. Sprzedawca/Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przesyłanie Newslettera, również̇ w celu świadczenia usługi związanej z wysyłką Newslettera.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą̨ być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się̨ na Konto Klienta lub poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą/Usługodawcą. 
 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są̨ jego danymi.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się̨ na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią̨ Regulaminu.
 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 344); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego; jak również Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 119).
 3. Rozstrzyganie sporów: 
 1. Sprzedawca/Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich. 
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 z późn. zm.). 
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. 
 1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 
 2. Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu internetowego w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie publikowane będą na stronie Usługodawcy w terminie co najmniej trzydziestu dni przed wejściem tych zmian w życie.
 4. W terminie czternastu dni od wejścia w życie zmian Klient może rozwiązać Umowę za siedmiodniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być złożone Usługodawcy na piśmie. Brak wypowiedzenia Umowy w tym trybie oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń wszystkich zmian w Regulaminie.